Terms of Use

How can I use this resource?

NOTISUM (Rättsnatet plus miljö) - Terms of Use
Digital copy permitted:
yes
Obearbetade utskrifter av lagar och förordningar t ex i PDF-format för enskilt bruk, i undervisningen eller för forskningsändamål. Annan form av återpublicering, d v s omarbetat textmaterial, eller om det handlar om rättsfall, våra kommentarer etc, så är digitala kopior inte tillåtet. När det gäller universitet och högskolor har vi sällan eller aldrig nekat en spridning i utbildningssyfte, vi vill bara att man hör av sig till oss i förväg om ett mångfaldigande ska ske av material från Rättsnätet.
Print copy permitted:
yes
ILL record keeping note:
ILL: Prohibited